Logo_BuWgang_1  
  Logo_BuWgang_2  
  ร่วมบริจาค  
   
     

 

 
100
 
มูลนิธิครูถุงนอน
Kru Thung Non Foundation
 
วิสัยทัศน์

เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ทั้ง กาย ใจและปัญญาให้เติบโตอย่างมีสร้างสรรค์
logo

โลโก้ ลูกโป่งหลากสีแห่งจินตนาการ มีความหมายว่า เสรีภาพแห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้เติบโตมีคุณภาพตามแบบเฉพาะตน

ระยะอนุบาล

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยการริเริ่มของ รศ.ดร ประเสริฐ ภวสันต์ และกลุ่มคนเล็กๆ ได้เข้าร่วมกับทางมูลนิธิพุทธรักษาด้วยเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย จึงก่อตั้งโครงการ “ครูถุงนอนสอนหนังสือ”เริ่มทำค่ายครั้งแรกคือ Winter Camp (วันที่11-15 ธันวาคม 60) ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษทั่วไป” โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วม15 คน จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองอาสา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โดยมีโรงเรียนบ้านวังหินและโรงเรียนบ้านพุต่อเข้าร่วมเป็นลักษณะค่ายกินนอน คือให้เด็กนักเรียนชั้นประถมที่ 1- 6 อยู่ประจำที่โรงเรียนตลอดระยะเวลาค่าย 5 วัน นับเป็นค่ายแรกที่ถือกำเนิดขึ้นมา
ขบวนการโลกแสนสวยยังคงดำเนินงานโครงการ “ครูถุงนอนสอนหนังสือ”อย่างต่อเนื่องในปี 2561 โดยมีค่ายดังนี้
ครั้งที่ 2 Summer Camp วิทย์,คณิต,ภาษาอังกฤษและการบูรณาการ วันที่ 3 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2561 จัดขึ้นพร้อมกัน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนหนองอาสา โรงเรียนบ้านพุต่อและโรงเรียนบ้านทัพหลวง
ครั้งที่ 3 Winter Camp 2018 English Communication & Life Motivation วันที่ 2-7 ธันวาคม 2561 จัดที่โรงเรียนบ้านพุต่อ
และยังดำเนินงานมาถึงปัจจุบัน ดูเพิ่มเติมได้ที่ งานของเรา
 
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิครูถุงนอน

1. เพื่อวิจัยพัฒนาและยกระดับคุณภาพของการศึกษาของเด็กไทย ลดช่องว่างในเรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีกระบวนการการเรียนการสอนที่ทันสมัยในรูปแบบ ตามศักยภาพการเรียนรู้และความถนัดของเด็กทั้ง กาย ใจ และปัญญา เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือนอกห้องเรียน เรียนรู้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในชีวิตประจำวัน

2. เพื่อส่งเสริม แนะแนวและค้นหาช่องทางการศึกษา การดำรงชีวิตให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและพึ่งพาตนเองได้

3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชน นิสิต นักศึกษา และบุคลากร ผ่านงานอาสา

4. เพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงจากระดับล่างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบอย่างยั่งยืน ผ่านการทำงานร่วมกันทุกฝ่าย สร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปัน เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากประสบการณ์จริง

5. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการระดมทรัพยากรมาดำเนินการอย่างยั่งยืน