Logo_BuWgang_1  
  Logo_BuWgang_2  
  ร่วมบริจาค  
   
     
รับสมัครคนอาสาในโครงการ “ครูถุงนอน สอนหนังสือ” Winter Camp 2022 “English Communication & Life motivation” ครูผู้จุดประกายศักยภาพเด็กๆและตนเองไปพร้อมกัน โอกาสที่คุณจะได้พัฒนาตัวคุณไปพร้อมกับเด็กๆอย่างมีคุณภาพมาร่วมเปิดใจ เปิดจิตนาการเรียนรู้และส่งต่อสิ่งดีงามไปกับเรา สมัครที่นี่ https://forms.gle/XyPw68hhvThxp5Mw8 ***กรุณาอ่านรายละเอียดของโครงการก่อนการสมัคร*** รู้จักเรา เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ทั้ง กาย ใจและปัญญาให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์ ขบวนการโลกแสนสวยภายใต้มูลนิธิพุทธรักษา ได้ก่อตั้ง “โครงการครูถุงนอน สอนหนังสือ” ในวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยในปัจจุบันได้จัดตั้งเป็น "มูลนิธิครูถุงนอน"เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในชุมชนห่างไกล และลดช่องว่างในเรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ ผ่านทางกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมออกแบบแผนการสอนครอบคลุมวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผลักดันให้เด็กๆในพื้นที่ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ได้ดำเนินงาน มาแล้วดังนี้ 1.Winter Camp 2017 หัวข้อ ภาษาอังกฤษ วันที่ 11 -15 ธันวาคม 60 ณ. โรงเรียนบ้านหนองอาสา อ.บ้านไร่ จ.ทัยธานี มีโรงเรียนวังหินและโรงเรียนบ้านพุต่อเข้าร่วม 2.Summer Camp 2018 เน้น วิทย์ คณิต อังกฤษ และบูรณาการ โรงเรียนวัดทัพหลวง โรงเรียนบ้านพุต่อและโรงเรียนหนองอาสา อ.บ้านไร่ จ. อุทัยธานี วันที่ 3 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 61 3.Winter Camp 2018 English Communication & life Motivation 2-7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านพุต่อ 4.Summer Camp 2019 คณิต อังกฤษ และการบูรณาการ 2 มิถุนายน – 27 กรกฏคม 2562 โรงเรียนบ้านพุต่อ 5.Extreme Camp 2020 คณิต อังกฤษ และการบูรณาการ 4- 31 กรกฏคม 2563 โรงเรียนบ้านพุต่อ 6.Summer Camp 2020 คณิต อังกฤษ สิงหาคมและกันยายน โรงเรียนบ้านพุต่อ วัตถุประสงค์โครงการ เน้นการสอนโดยใช้หลัก L+1 ในขณะที่ L หมายถึงระดับความรู้ที่แท้จริงของนักเรียน และทำการสอนโดยเพิ่มระดับความรู้เพิ่มขึ้น 1 ระดับ ของแต่ละระดับชั้นประถม ตามศักยภาพการเรียนรู้และความถนัดของเด็ก ทั้ง กาย ใจ และปัญญา เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือนอกห้องเรียน เรียนรู้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในชีวิตประจำวัน เปิดโอกาสด้านความคิดให้นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาด้านการศึกษาผ่านประสบการณ์จริง ร่วมกับครูและชุมชนในพื้นที่ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปพร้อมกับเด็ก สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงจากระดับล่างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบอย่างยั่งยืน คุณสมบัติของครูถุงนอน คุณสมบัติเบื้องต้น 1กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเรียนจบปริญญา ไม่จำกัดอายุ คณะ หรือมหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในบทบาทผู้นำ เข้าใจในตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง มีทักษะการสื่อสารที่ดี วางแผน บริหารจัดการตนเองและผู้อื่นได้ดี มีกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) และคิดอย่างมีเหตุผล เปิดใจ เปิดกว้างทางความคิดอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติและเข้าใจผู้อื่น มุ่งมั่นอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกสบาย เชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ สามารถเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาดังกล่าว บทบาทและหน้าที่ เมื่อได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ครูถุงนอนแล้วต้องปฏิบัติตามบทบาทดังนี้ 1.ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท "ครูถุงนอน สอนหนังสือ" ผ่านการสอนเต็มเวลาในโรงเรียนประถมขยายโอกาส ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ฝ่ายครัว ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ สร้างการเรียนรู้ทาง กาย ใจ และ ปัญญา สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรมทางการเรียนการสอนสมัยใหม่ โดยนักเรียนส่วนใหญ่มาจากชุมชนรายได้น้อยและพื้นฐานทางครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ พร้อมทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เข้าไปทำงาน เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนการปฏิบัติงานจริงและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในช่วงดำเนินโครงการ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สามารถช่วยเหลือกันได้ เข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่า (Ambassador Network) เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการครูถุงนอน กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพครูถุงนอนก่อนการปฏิบัติงาน สนับสนุนการเดินทาง ไป-กลับ (เริ่มปฏิบัติงาน และ จบการปฏิบัติงาน) (กรุงเทพ - โรงเรียนพื้นที่ปฏิบัติงาน) สนับสนุนที่พักและอาหารสำหรับครูถุงนอนโดยพักที่โรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ทีมสนับสนุนการทำงานและดูแลครูถุงนอนโดยทีมขบวนการโลกแสนสวย สนับสนุนการทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับครูถุงนอนทุกคน สนับสนุนสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ทำงานร่วมกับอาสาสมัครทั้งไทยและต่างชาติ ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ความแตกต่าง ความเข้าอกเข้าใจ เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ร่วมกันผ่านการอยู่และทำงานร่วมกัน เงื่อนไขและเอกสารประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากทางทีมงานและได้รับการยืนยันผ่านเข้าโครงการครูถุงนอนสอนหนังสือ กิจกรรม ............................................................................................................... โรงเรียนบ้านละว้ากกเชียง ปฎิบัติงาน 21 - 28 มกราคม 2565 เดินทางวันที่ 21 มกราคม 2565 เดินทางกลับวันที่ 28 มกราคม 2565 ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละว้ากกเชียง โรงเรียนบ้านละว้ากกเชียง ต.แม่ขมิ้น อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี จำนวนนักเรียนประมาณ 50 คน ครูไม่ทราบจำนวน การเดินทางค่อนข้างลำบาก ทางเข้าเป็นทางลูกรัง ประมาณ 5 กิโลเมตร รถทุกชนิดเข้าได้ ยกเว้นตอนหน้าน้ำหลาก รถเล็กจะเข้ายาก ทบทวนตัวเองงก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องแน่ใจว่าสามารถจัดสรรเวลาตามปฏิทินกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน ผู้สมัครควรได้รับการยินยอมจากครอบครัว หรือกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องได้รับการยินยอมจากทางมหาลัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษา ทบทวนตนเองว่าพร้อมรับมือกับปัญหาในภายภาคหน้าได้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสุขภาพหรือจิตใจโดยไม่สูญเสียความตั้งใจแต่แรกเริ่ม ทบทวนตนเองว่าสามารถปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ตลอดจนแผนการดำเนินงานของทางโครงการได้หรือไม่ (กรุณาอ่านระเบียบของโครงการตามหน้าท้ายสุด) หน้าที่ของครูถุงนอน ไม่เพียงแต่การถ่ายทอดความรู้สังเคราะห์เด็ก แต่เป็นการเชื่อมโยงเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีหัวใจเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและเด็กไปพร้อมกัน ดังนั้นครูถุงนอนจะทำเหนื่อยเป็นพิเศษ