Logo_BuWgang_1  
  Logo_BuWgang_2  
  ร่วมบริจาค  
   
     
BuWgang
 
คุณสมบัติของครูถุงนอน

คุณสมบัติเบื้องต้น
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเรียนจบปริญญา
 • ไม่จำกัดอายุ คณะ หรือมหาวิทยาลัย
 • มีประสบการณ์ในบทบาทผู้นำ เข้าใจในตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี วางแผน บริหารจัดการตนเองและผู้อื่นได้ดี
 • มีกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) และคิดอย่างมีเหตุผล
 • เปิดใจ เปิดกว้างทางความคิดอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติและเข้าใจผู้อื่น
 • มุ่งมั่นอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกสบาย
 • เชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ
 • สามารถเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาดังกล่าว

บทบาทและหน้าที่

เมื่อได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ครูถุงนอนแล้วต้องปฏิบัติตามบทบาทดังนี้

1.ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท "ครูถุงนอน สอนหนังสือ" ผ่านการสอนเต็มเวลาในโรงเรียนประถมขยายโอกาส

2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ฝ่ายครัว ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

3. สร้างการเรียนรู้ทาง กาย ใจ และ ปัญญา สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรมทางการเรียนการสอนสมัยใหม่ โดยนักเรียนส่วนใหญ่มาจากชุมชนรายได้น้อยและพื้นฐานทางครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ พร้อมทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เข้าไปทำงาน

4. เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนการปฏิบัติงานจริงและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในช่วงดำเนินโครงการ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สามารถช่วยเหลือกันได้

6. เข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่า (Ambassador Network) เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการครูถุงนอน

 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพครูถุงนอนก่อนการปฏิบัติงาน
 2. สนับสนุนการเดินทาง ไป-กลับ (เริ่มปฏิบัติงาน และ จบการปฏิบัติงาน) (กรุงเทพ - โรงเรียนพื้นที่ปฏิบัติงาน)
 3. สนับสนุนที่พักและอาหารสำหรับครูถุงนอนโดยพักที่โรงเรียนที่ปฏิบัติงาน
 4. ทีมสนับสนุนการทำงานและดูแลครูถุงนอนโดยทีมขบวนการโลกแสนสวย
 5. สนับสนุนการทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับครูถุงนอนทุกคน
 6. สนับสนุนสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
 7. ทำงานร่วมกับอาสาสมัครทั้งไทยและต่างชาติ ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ความแตกต่าง ความเข้าอกเข้าใจ เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ร่วมกันผ่านการอยู่และทำงานร่วมกัน