Logo_BuWgang_1  
  Logo_BuWgang_2  
  ร่วมบริจาค  
   
     
วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะด้านการฟัง พูด การสะท้อนมุมมองการจับใจความสำคัญ
 • เพื่อปรับทัศนคติหรือมุมมอง สร้างแรงบันดาลใจของนักเรียนให้เท่าทันโลกผ่านสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจ
 • เพื่อฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสะท้อนตนเองในรูปแบบต่างๆทั้งงานศิลปะ งานเขียนหรือแสดงบทบาทสมมุติให้เกิดแรงผลักดันในตนเอง

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ด้านปริมาณ
จำนวนนักเรียนเข้าร่วม 22 คน ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านพุต่อ

ด้านคุณภาพ

 1. นักเรียนสามารถรับผิดชอบต่องานของตนเอง แบ่งหน้าที่มีการสร้างสรรค์งานร่วมกัน กล้าคิดกล้าแสดงออก
 2. นักเรียนมีความเข้าใจ มีทัศนคติหรือมุมมองของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปผ่านการสะท้อนเรื่องราวที่ได้ฟังด้วยความเข้าใจของตนเอง
 3. นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันเป็นสังคม มีการช่วยเหลือกันและกัน เข้าอกเข้าใจและเคารพผู้อื่น

การวัดผล


 1. เด็กสามารถฟังและสรุปความได้
 2. เด็กสามารถพูดสื่อสารหลักใจความสำคัญของเนื้อหาของเรื่อง
 3. เด็กสามารถออกแบบเรื่องเล่าได้ตามหลักโครงสร้างและมีความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดเนื้อเรื่อง

ระยะเวลา

1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 สอนอาทิตย์เว้นอาทิตย์
ครั้งที่ 1 : 5-7 กุมภาพันธ์ รู้จักตนเอง
ครั้งที่ 2 : 19-21 กุมภาพันธ์ รู้จักพื้นฐานการสื่อสาร
ครั้งที่ 3 : 5-7 มีนาคม รู้จักโครงสร้างเรื่องและออกแบบ
ครั้งที่ 4 : 19-21 มีนาคม โชว์ฝีมือ


สถานที่ตั้ง
โรงเรียนบ้านพุต่อ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ผลการดำเนินงาน
ครั้งที่ 1 : 5-7 กุมภาพันธ์

สรุปภาพรวมโดยผู้สอน

เป้าหมายในครั้งแรกคือตั้งการให้เด็กรู้จักตนเอง แต่สำหรับเด็กไม่ได้ถูกฝึกให้มีพื้นฐาน การตื่นรู้ในตนเอง วิเคราะห์ตนเอง พื้นฐานการสื่อสาร การเคารพในกติกา จึงไม่แปลกที่เด็กจะสะท้อนตนเองในระดับผิวเผิน แต่สิ่งที่ดีคือเขากล้าบอกในสิ่งที่ตนเองต้องการ เช่นไม่ชอบภาพที่เพื่อนๆวาดให้หรือไม่ชอบที่ต้องมีกติกา การให้ความร่วมมือของเด็กถือว่าดี ความไหลลื่นของเนื้อหาและกิจกรรม พอใช้ได้ โดยรวมนั้นอยู่ที่ 60 % การปรับปรุงครั้งต่อไป จะให้เด็กมีบทบาทระหว่างกันมากขึ้น รวมทั้งชวนให้เด็กเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น

สรุปภาพรวมโดยพี่เลี้ยง

เด็กๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่มีบ้างที่ดื้อและหยาบคาบ ความเข้าใจของเด็กๆต่อเนื้อหากิจกรรมอยู่ที่ 50 % ควรมีการปรับปรุงในการอธิบายบางเนื้อหาให้เด็กใจมากขึ้นรวมทั้ง การดึงศักยภาพของเด็กผ่านคำถาม การให้เด็กมีส่วนคิดกิจกรรมสันทนาการ การใส่จริยธรรมเพิ่มเติม

ครั้งที่ 2 : 20-22 กุมภาพันธ์

สรุปภาพรวมโดยผู้สอน

การสอนในครั้งนี้ตัวผู้สอนมีความคาดหวังในการสอนอยากให้เด็กเข้าใจในเนื้อหา แต่เมื่อทำกิจกรรมจริงๆเด็กไม่ได้เข้าใจจึงต้องมีการปรับโหมดตนเองและปล่อยให้เป็นธรรมชาติที่สุด ไม่กดดันหรือคาดหวังเกินไป แต่เมื่อเด็กเริ่มผิดกติกาต่างๆจึงไม่สามารถจะปล่อยให้ผ่านไปได้ต้องมีการคุย แก้ปัญหาโดยให้เด้กได้คิดว่าเค้าจะเลือกทำอย่างไร ให้เป็นความเห็นร่วมกัน และเริ่มให้เด็กมีบทบาทในการเลือกทำกิจกรรมก่อนเริ่มบทเรียนซึ่งเด็กจะชอบเล่นเกมส์หมาป่า ในส่วนของเนื้อหาการสื่อสารโดยภาพรวมเด็กเข้าใจใน Concept ได้เพียง 40 % และส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ในการทำกิจกรรม ถ้าให้จับกลุ่มกันเองก็จะแบ่งแยกชาย-หญิงอย่างชัดเจน แต่ถ้าครูจับให้ก็สามารถร่วมมือทำกิจกรรมกันได้ การคุยกันหารือเพื่อเล่นตามเกมส์สามารถทำได้ดี 80%

สรุปภาพรวมโดยพี่เลี้ยง

เด็กผู้หญิงจะเรียนรู้ได้ดีกว่าเด็กผู้ชาย ให้ความร่วมมือ เคารพกติกา เมื่อจบคลาสเด็กๆได้เรียนรู้การสื่อสารทั้ง 2 ทางมากขึ้น ตรงต่อเวลา เข้าใจช่วงจังหวะเล่นกับเรียนมากขึ้น กิจกรรมทั้ง 2 วันราบรื่นดี

ครั้งที่ 3 Level 2   ฝึกเป็นนักเล่าเรื่อง

สรุปภาพรวมจากผู้สอน

สรุปกิจกรรมโดยรวมทั้ง 3 วัน กิจกรรมสามารถดึงเด็กให้อยู่กับกิจกรรมได้ แต่ไม่สามารถพาเด็กไปถึงในจุดที่เราตั ้งเป้ าไว้

คือให้เด็กได้มีการแสดงออกและสร้างความมั่นใจได้มากกว่านี ้ ต้องหากิจกรรมที่เน้นฐานกายและเติมฐานคิด ฐานใจ ไปทีละน้อย

แล้วต้องมีโอกาสอธิบาย โดยรวมกิจกรรมที่ทําเราต้องรีบทําเพื่อให้จบตามเวลาเพียงประมาณสองชั่วโมงครึ่งอาจจะไม่มีเวลาปู

พื ้นฐานกันมาก มีความเห็นว่าแยกทํากลุ่มเล็กโดยมีพี่เลี ้ยงต่อกลุ่มแล้วกลับมาสรุปในวงใหญ่น่าจะช่วยให้เด็กว่อกแวกน้อยลง

โดยเฉพาะผู้ชาย หรืออาจจะต้องมีการแข่งขันกันเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เพื่อของรางวัล

และในช่วงกิจกรรมวันนี ้ได้สมาธิหลุดจากเด็กน้อยที่ (เป็น) สมาธิสั้นที่ตอนผสมแป้งแล้วไม่ทําตามที่เราสอนออกมาเสีย

เหมือนเดิมถึง 2 ครั ง เกิดอาการหัวร้อนขึ ้นมาทันทีแต่ก็ต้องขอบคุณเด็กน้อยเพราะทันทีที่กําลังจะหลุดได้เห็นรอยยิ ้มที่ไร้เดียงสาทํา

ให้เรากลับมาดูตัวเองได้ทัน ก็แก้ปัญหาความสมาธิสั ้นของน้องโดยให้ช่วยเก็บของ กวาดโน้น ทํานี่ไปเป็ นระยะ ประเมินตัวเองใน

กิจกรรมโดยรวม 6/10

ขอบคุณลูกจันทร์ที่ให้โอกาสได้มีออกภาคสนามด้วยทั ้ง ๆ ที่เพิ่งไม่รู้จักกันไม่นาน ขอบคุณพี่เล็กที่ช่วยทํากิจกรรมและ

ดูแลอาหารการกิน ขอบคุณนายทิ ้งที่เป็ นเพื่อนนั่งเม้าท์มอย ขอบคุณ อ.วิทย์ แม่นาง และขอบคุณเด็ก ๆ ที่สอนให้ดูตัวเองและ

เรียนรู้ร่วมกัน ขอบคุณทุกหัวใจที่โอบอุ้มกันทั ้ง 3 วันนี ้

อภิวิชญ์ รินทพล (เจต)

สรุปภาพรวมโดยพี่เลี้ยง

โดยภาพรวมทั้งหมด ถือว่ากิจกรรมช่วยให้เด็กได้มีโอกาสพูด โอกาสคิดและทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งการค่อยๆปูพื้น ย้ำบ่อยๆจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาความคิด ความมั่นใจ กล้าพูด บอกเล่า

ในครั้งนี้แปลกตรงที่เรื่องการแบ่ง ชาย หญิงชัดเจนขึ้นมาอีก อาจจะเพราะบางคนเริ่มสนใจเพศตรงข้าม จึงอาจเกิดการเขิน ไม่กล้าจะจับคู่เล่นกับเด็กผู้หญิงเหมือนเช่นแต่ก่อน คิดว่าในครั้งต่อไปจะสอนเรื่องสุขศึกษา หรือเพศศึกษา รวมถึงการลงเจาะลึกในบางกลุ่มที่เคี้การพัฒนาตัวเองอย่างชัดเจน  ทั้งนี้ครั้งนี้พี่เจตมีกระบวนการที่เห็นว่าสามารถนำมาเล่นซ้ำได้ให้เด็กๆได้มีสมาธิ

ครั้งที่ 4 Level 3  ถ่ายทอดเรื่องเล่า

สรุปภาพรวมจากผู้สอน

จากการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เห็นชัดได้คือ

 1. เด็กๆเริ่มมีแรงขับเคลื่อนจากภายในตนเอง ทั้งความรู้สึกความคิด แต่ยังไม่ค่อยกล้าถามหรือแสดงออกมา อาจจะไม่คุ้นเคยกับการเรียบเรียงคำพูดหรือการสื่อสาร
 2. เด็กผู้หญิงจะมีความรู้สึกที่แสดงออกมากกว่าผู้ชาย มีความเข้าใจ มีความคิดที่แยกแยะสิ่งไหนควรไม่ควร รู้จักหน้าที่ ช่วงเวลาไหนต้องเรียนหรือเล่น
 3. เด็กผู้ชายจริงๆแล้วมีความเข้าใจพื้นฐานอยู่ แต่จะหลุดเล่นตามเพื่อน ไม่ถนัดการเขียนสะท้อนตนเองแต่จะพูดคุย ถามตอบได้ แต่ต้องอยู่ในวงย่อย
 4. ภาพรวมทั้งหมดในการทำสอนคลาสนี้ ถือว่าได้เห็นพัฒฯการของเด็กๆชัดเจนมาก ในเรื่องของทักษะการเรียนรู้ทาง ใจ กาย ปัญญา

ภาพบรรยากาศกิจกรรม