Logo_BuWgang_1  
  Logo_BuWgang_2  
  ร่วมบริจาค  
   
     

กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนบ้านพุต่อ

Summer Camp 2019 ครูถุงนอนของเราทำหน้าที่เป็นครูสอนที่โรงเรียนบ้านพุต่อเป็นระยะเวลา 2 เดือนคือ มิถุนายน - กรกฏาคม ซึ่งในปีนี้โรงเรียนบ้านพุต่อได้จัดวันไหว้ครูวันที่ 13 มิถุนายน จึงเป็นโอกาสและประสบการณ์ให้ครูถุงนอนเราได้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้