Logo_BuWgang_1  
  Logo_BuWgang_2  
  ร่วมบริจาค  
   
     

บริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์
มูลนิธิพุทธรักษา บัญชีกรุงเทพ
สาขาตรอกจันทร์ 
เลขที่บัญชี 133-523514-7พร้อมอีเมลหลักฐานการโอนเงิน
ชื่อนามสกุลและที่อยู่
เพื่อจัดส่งใบเสร็จสำหรับลดหย่อนภาษี
มาที่ buwgang@gmail.com

ผู้สนับสนุนขบวนการโลกแสนสวยได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยซึ่งเป็นบุคลากรอนาคตของชาติ จึงร่วมสนับสนุนให้เด็กๆชนบทโรงเรียนระดับประถมขนาดเล็ก-กลางได้เข้าถึงการเรียนการสอนแบบ Active Learing โดยมีเนื้อหาครอบคลุมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต ผ่าน "โครงการครูถุงนอนสอนหนังสือ" ซึ่งเป็นระบบกลไกครูอาสาได้ออกแบบกระบวนการสอนและประเมินผลร่วมกัน